Regulamin serwisu AgroFood.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym działającym pod adresem http://magazynagrofood.pl/ , zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

2. Wydawcą Serwisu jest – na zlecenie Cedrob S.A. – Świeża Bazylia Sp. z o.o., 04-146 Warszawa, ul. Ignacego Domeyki 5.

3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Wydawcę – Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

5. Serwis nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez niego magazynu pod tytułem „AgroFood4.0”.

6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią internet.

7. Rozpoczęcie korzystania z Usług Serwisu niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

9. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2. Definicje

1. Usługodawca – Świeża Bazylia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-146), ul. Ignacego Domeyki 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000233140.

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę objętych Regulaminem.

3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na podstawie Regulaminu.

§ 3. Zakres usług

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są:

2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

§ 4. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania internetu.

§ 5. Zawarcie umowy świadczenia usług

1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę. Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania/podania danych osobowych w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

§ 6. Płatności

1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi płatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

3. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu tpay.com.

§ 7. Wysyłka zamówionego magazynu

1. Serwis prowadzi wysyłkę zamówionego magazynu w formie papierowej po opłaceniu przez zamawiającego ustalonej przez Usługodawcę opłaty za wysyłkę. Aby go zamówić, należy wypełnić formularz zamówienia, podać adres dostawy oraz ewentualnie dane do faktury, wybrać sposób zapłaty, i opłacić koszty dostawy.

2. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma automatyczną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, z informacją o odebraniu zamówienia przez Serwis.

3. Wysyłka zamówionego wydania magazynu w formie papierowej następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Dane osobowe zamawiających są przetwarzane przez Świeża Bazylia sp. z o.o. w celu realizacji zamówień. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie określa § 10 Regulaminu.

5. Płatności za pośrednictwem systemu tpay.com mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

5 a) Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu tpay.com.

5 b) Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu tpay.com.

5 c) W razie wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona przez Usługodawcę, ten zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

§ 8. Zamówienie wersji elektronicznej magazynu

1. Elektroniczna wersja wydania magazynu AgroFood4.0, dostępna jest dla każdego Usługobiorcy, który go subskrybuje, zapisując się poprzez formularz rejestracyjny.

2. Na podany podczas rejestracji adres e-mail jako pierwszy przesyłany jest e-mail z linkiem aktywacyjnym. Jego użycie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych po zapoznaniu się z treścią zgód.

Po aktywacji subskrypcji wersja elektroniczna magazynu wysyłana jest niezwłocznie po dodaniu jej do serwis przez Usługodawcę.

4. Aktywacja subskrypcji jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować poprzez link dezaktywacyjny zawarty w korespondencji z elektronicznym wydaniem magazynu, lub kontakt z Usługodawcą.

§ 9. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Korzystając z Serwisu, Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad netykiety.

5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

7. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności artykuły i zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail biuro@swiezabazylia.pl z informacją, jakiej Usługi Serwisu dotyczy. 

W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

§ 10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Usługodawca, czyli Świeża Bazylia Sp. z o.o., 04-146 Warszawa, ul. Ignacego Domeyki 5.

Administrator gwarantuje podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ich poufności zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są przetwarzane do celów wykonywania Usług Serwisu, w szczególności zapewnienia dostępu do Serwisu, kontaktu, realizacji wysyłki zamówionego papierowego wydania magazynu, a także – po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail – do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie dokonywane jest w określonym celu, zakresie i czasie niezbędnym do realizacji Usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody Usługobiorcy wskazywanych każdorazowo w Serwisie w sposób zrozumiały i widoczny. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne w niektórych przypadkach jak np. kontakt z Usługodawcą, zamówienie płatnej dostawy magazynu w wersji drukowanej. W każdej chwili zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana o ile nie stoi w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują prawa:

6. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. Są to podmioty świadczące usługi informatyczne, techniczne, księgowe. Wszystkie podmioty, którym Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa.

7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@swiezabazylia.pl, listu na adres siedziby Usługodawcy: Świeża Bazylia Sp. z o.o., 04-146 Warszawa, ul. Ignacego Domeyki 5.

§ 11. Pliki cookies

1. Usługodawca może używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza jego stronę internetową. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Usługodawcy.

2. Usługobiorca może w każdym czasie zastąpić automatyczną obsługę plików cookies obsługą indywidualną (zmiana ustawień w przeglądarce internetowej). Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies (zablokowanie) może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 13. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usług wymagających podania danych osobowych i opłacenia kosztów wysyłki magazynu w formie drukowanej ustaje po okresie na jaki została zawarta (1 rok) lub wcześniejszy kontakt z Usługobiorcą poprzez adres biuro@swiezabazylia.pl lub listownie na adres pocztowy siedziby Usługobiorcy.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@swiezabazylia.pl .

Wszelkie pytania, oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę można kierować na adres biuro@swiezabazylia.pl lub listownie na adres.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie magazynagrofood.pl.